14 lis

Spotkanie z kuratorami sądowymi

W dniu 16 października 2014 roku, odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jest to jedno z wielu ciekawych działań, jakie podejmuje nasza Poradnia, aby wesprzeć edukacyjno ? wychowawczą funkcję szkoły poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z podmiotami działającymi w naszym mieście na rzecz rodziny. Spotkanie poświęcone było tematyce kurateli rodzinnej i działań, jakie możemy podejmować, aby wspierać rodzinę i dziecko. Gośćmi spotkania były panie kurator zawodowe z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych
i Nieletnich: Pani kierownik Celina Perkowska ? Czudak
oraz kurator zawodowy Pani Aneta Kotwas. W trakcie spotkania omówiono procedury zawiadamiania sądu o sytuacji rodzinnej dziecka
i prośbę o jej rozpoznanie, zakres współpracy kuratorów z sądem rodzinnym oraz, w jaki sprawach najczęściej podejmowane
są interwencje sądu i kuratorów. Udzielano odpowiedzi na pytania pedagogów szkolnych, którzy często pełnią również funkcję kuratorów społecznych. Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie kolejnym spotkaniem, w celu doskonalenia współpracy
i wymiany doświadczeń, przekazywania nowości z zakresu prawa rodzinnego.