Pytania rodziców i odpowiedzi specjalistów

Pytanie rodzica:
Czy wymagana jest opinia Poradni w celu podjęcia praktycznej nauki zawodu?
Odpowiedź specjalisty: Zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

W przypadku szkół prowadzących przygotowanie zawodowe należy pamiętać, że obowiązują tam zasady zatrudniania młodocianych. Należy zwrócić uwagę kogo wolno zatrudnić oraz na jakich zasadach zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191.

Zasady zatrudniania młodocianych.

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
§ 2
1. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
§ 2
2. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
§ 2
3. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
§ 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Reasumując: Uczniowie rozpoczynających naukę w szkole branżowej I- go stopnia, którzy nie ukończą 15 lat do końca roku kalendarzowego w którym rozpoczynają naukę, muszą pamiętać, aby  po dokonaniu wyboru szkoły  umówić się na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym kierunku.