Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Wrocławska 12, tel. 32 4717878

adres skrytki ePUAP: /PPPJastrzebie/SkrytkaESP


Girl drawing back to school

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.

Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej wszystkim potrzebującym.

Naszą zasadą jest dyskrecja i obowiązek zachowania tajemnicy powierzonych nam spraw.

MISJA:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju jest placówką systemu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, korygowanie odchyleń od normy i braków programowych, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia. Poradnia stanowi istotne ogniwo w działalności profilaktycznej w mieście i w tym wymiarze ściśle współpracuje ze wszystkimi placówkami w resorcie oświaty i poza nią oraz innymi służbami lokalnymi.

WIZJA:
Swoje zadania rozumiemy jako profesjonalną pracę na rzecz społeczności lokalnej w zakresie zintegrowanej i systemowej opieki psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej.
Poczucie odpowiedzialności i wrażliwość na potrzeby dziecka, młodzieży i rodziny pozwala nam wypracować własny wizerunek – placówki otwartej, dynamicznej i godnej zaufania.
Pragniemy być najlepszym partnerem dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz instytucji uczestniczących w trudnej sztuce wychowania.