Jastrzębskie Doradztwo Kariery

Przewodnik dla uczniów i rodziców

W związku z przyszłym wyborem zawodu i kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej proponujemy uczniom oraz rodzicom pomoc w formie przewodnika zawodowego. Uczeń w kilku krokach będzie mógł przygotować się do podjęcia decyzji
o wyborze przyszłej szkoły i kierunku kształcenia.

Ponadto zapraszamy zainteresowanych uczniów z rodzicami na konsultacje i diagnozę zawodoznawczą, w trakcie której uczeń pozna swoje predyspozycje zawodowe.

Krok 1. Poznaję zawody

Ważnym krokiem do podjęcia decyzji zawodowej przez ucznia jest zapoznanie się z zawodami
i oferowanymi kierunkami kształcenia. Uczeń, aby podjąć adekwatny do swoich zainteresowań
i możliwości wybór zawodu powinien zapoznać się z informacjami o zawodzie zawierającymi następujące dane: zadania i czynności wykonywane na co dzień w pracy, środowisko pracy, wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie. Ważne jest, aby jak najdokładniej poznać podstawę programową oraz plany nauczania. Podstawa programowa kształcenia zawodowego zawiera ważne informacje, co uczeń z zakresu kompetencji i umiejętności musi umieć po zakończonym cyklu kształcenia. Potwierdzeniem jego umiejętności jest egzamin zawodowy w technikum i szkole branżowej I stopnia z zakresu teorii i umiejętności praktycznych. Zdanie takiego egzaminu gwarantuje uczniowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych
w technikum w postaci tytułu technika a w szkole branżowej I stopnia tytułu czeladnika, pracownika wykwalifikowanego.

Niezbędnym elementem kształcenia w zawodzie jest sprawdzenie swojego stanu zdrowia i wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Należy pamiętać, że uczeń z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodu może uzyskać po badaniu psychologiczno–pedagogicznym w Poradni opinię dla kandydata do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. Dokument taki daje pierwszeństwo przyjęcia ucznia do szkoły ze względu na ograniczenia zdrowotne do wykonywania zawodu.

Istotne jest również, aby pamiętać, że niezbędna w czasie rekrutacji do szkoły branżowej I stopnia jest opinia – zezwolenie na zatrudnienie pracownika młodocianego, który ukończył szkołę podstawową, a nie ukończył 16 roku życia w dniu podjęcia nauki zawodu to jest 1 września danego roku szkolnego. Opina ta jest wymagana podczas podpisania umowy z pracodawcą, gdzie uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.

Uczeń, który zamierza kształcić się w szkole branżowej, w okresie rekrutacji powinien dołączyć do dokumentacji zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Powyższe informacje na temat interesującego nas zawodu uzyskamy zapoznając się z opisami:

  1. podstaw programowych kształcenia zawodowego w danym zawodzie,
  2. planów nauczania,
  3. zawodów.

Poniżej prezentujemy fragment podstawy programowej w zawodzie elektryk.

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

Przykładowy opis zawodu

W celu zdobycia ogólnych informacji o interesujących nas zawodach można skorzystać
z opisów zawodów według Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, które znajdują się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia w formie wyszukiwarki. Znajdziemy tam opisy zawodów i specjalności funkcjonujące na rynku pracy. Poniżej prezentujemy zawód mechanika samochodowego.

Nazwa: Mechanik samochodów osobowych
Kod: 723105
Synteza: Mechanik samochodów osobowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły samochodów osobowych oraz obsługuje zgodnie z wymaganiami producenta.

Mechanik samochodów osobowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy mechanika jest diagnozowanie oraz naprawa i obsługa samochodów osobowych. Mechanik samochodów osobowych przyjmuje samochody osobowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych naprawy i obsługi samochodów osobowych zgodnie z wiedzą techniczną i dokumentacją producenta. Mechanik samochodów osobowych odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych, jak również odpowiednie zabezpieczenie i segregację zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji. Mechanik samochodów osobowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania, korzystając ze źródeł informacji technicznej.

Zadania zawodowe:

 

 

·        przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska, oraz zasadami ergonomii;

·        przyjmowanie i przygotowywanie samochodów osobowych do diagnostyki;

·        wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych samochodów osobowych oraz lokalizowanie usterek;

·        interpretowanie wyników i ocenianie stanu technicznego samochodów osobowych;

·        dobieranie zakresu oraz metod naprawy samochodów osobowych;

·        wykonywanie demontażu, przeprowadzanie weryfikacji oraz dobieranie części zamiennych do wymiany;

·        wymienianie uszkodzonych zespołów i podzespołów samochodów osobowych;

·        wykonywanie konserwacji zespołów i podzespołów samochodów osobowych;

·        ocenianie jakości wykonanej naprawy i jej wycena.

Zawód mechanik samochodów osobowych można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego lub na poziomie szkoły zasadniczej i średniej. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku mechanika samochodów osobowych osoby z wykształceniem zawodowym w kierunkach związanych z naprawą samochodów osobowych. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy, zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik powinien brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.

 

Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat zawodów zachęcamy do odwiedzenia strony: https://barometrzawodow.pl/ Znajdziemy tam informacje z całego kraju. Istnieje możliwość wyszukania danych dla danego obszaru, którym jesteśmy zainteresowani na przykład prognozy dla danego powiatu z możliwością użycia filtra  zawodów: zawody deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody w równowadze to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu
na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy
i spełniających wymagania pracodawców.

Uzyskane informacje w trakcie diagnozy zawodoznawczej w Poradni można odnieść do planów ucznia. Informacje te są niezbędne do stworzenia indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, którą uczeń będzie podążał uzyskując wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Informujemy również, że na spotkanie zgłasza się uczeń z rodzicem (prawnym opiekunem). Uczniowie pełnoletni mogą korzystać z konsultacji i diagnozy bez opieki rodzica.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://pl-pl.facebook.com/JastrzebskieDrogowskazyKariery