18 Paź

Jubileusz 40-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju

logo-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-jpg

W dniu 5 października 2017 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Domu Zdrojowym.

Początki poradnictwa wychowawczo-zawodowego w naszym mieście związane są z datą 15 lutego 1977 r. kiedy to została utworzona filia wodzisławskiej Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju. Wówczas w jednym gabinecie przedzielonym kotarami rozpoczął pracę trzy osobowy zespół pedagogów.

1 października 1977 r. organ prowadzący wydał orzeczenie organizacyjne powołujące do działania Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Jastrzębiu-Zdroju. Rejon działania obejmował miasto Jastrzębie-Zdrój oraz gminę Zebrzydowice. Poradnia otrzymała 2 gabinety do badań w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, a kadrę pedagogiczną zwiększono do 4 pełnoetatowych pracowników.

W styczniu 1980 r. przydzielono Poradni 5 pomieszczeń w bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 21. W ślad za poprawą bazy wzrosła ilość etatów pedagogicznych do 9.

1 września 1983 r. Prezydent Miasta powierzył funkcję dyrektora mgr Barbarze Curyłło, a Poradnia zyskała nowy lokal przy ul. Harcerskiej 1A zatrudniając już 15 specjalistów oraz lekarza konsultanta. Pani Barbara Curyłło pełniła funkcję dyrektora Poradni do 31.12.2004 r.

W kolejnych latach dochodziło do licznych przeprowadzek. Poradnia otrzymała lokal po zlikwidowanym Żłobku Nr 1 przy ul. Wielkopolskiej 2 i na 10 lat została osiągnięta tak upragniona stabilizacja. Wzrosła także ilość etatów pedagogicznych do 20 i znacznie rozszerzył się wachlarz świadczonych usług.

W styczniu 1999 r. uchwałą Rady Miasta Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uznana została za oświatową jednostkę budżetową samodzielnie bilansującą się.
W związku z wprowadzeniem reformy administracyjnej zasięg opieki merytorycznej został zawężony wyłącznie do miasta Jastrzębie-Zdrój, a utrata części rejonu działania spowodowała redukcję etatów pedagogicznych.

Od 1 listopada 2002 r. do nadal Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Wrocławskiej 12.

Aktualnie w Poradni pracuje 18 pracowników pedagogicznych, w tym 11 psychologów, 5 pedagogów, 2 logopedów oraz lekarz konsultant. Placówka obejmuje opieką dzieci i młodzieży z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela również rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci
i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Średnia liczba dzieci i młodzieży indywidualnie, corocznie przyjmowanych w Poradni wynosi ok. 1700 osób. Celem wizyty jest najczęściej przeprowadzenie diagnozy psychologicznej
i pedagogicznej.

Około 3500 uczniów objętych jest każdego roku innymi formami pomocy
w postaci zajęć warsztatowych, psychoedukacyjnych i innych prowadzonych na terenie szkół oraz przedszkoli.

Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju corocznie rozpatruje ok. 400 przypadków w celu wydania stosownych orzeczeń.

W poprzednim roku szkolnym Poradnia wydała ponad 1000 opinii w różnych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci
i młodzieży.

Nadmienić należy, że jubileusz 40-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju uświetniony został również konferencją, która odbyła się 6 października 2017 r. w Domu Zdrojowym. Uczestnikami konferencji byli pedagodzy szkolni, psycholodzy, doradcy zawodowi, specjaliści zatrudnieni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w regionie. Podczas konferencji wybrani pracownicy Poradni mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z zaproszonymi gośćmi.

W tym samym czasie, w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej inni pracownicy Poradni przeprowadzili warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Były to warsztaty logopedyczne, związane z usprawnianiem grafomotoryki, wykorzystaniem w pracy z dziećmi elementów terapii ręki oraz terapii sensomotorycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na uroczystość jubileuszową i konferencję oraz tym osobom, które pomogły w ich organizacji.

Font Resize
Contrast