Statut

S T A T U T

PORADNI PSYCHOLOGICZNO ? PEDAGOGICZNEJ

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

Marzec 2013

R o z d z i a ł I

P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

§ 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej ?Poradnią?, działa w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 ? Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 luty 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz. 199),

6. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15 marca 2013 roku,

7. Niniejszy statut.

§ 2

1. Siedzibą Poradni jest Miasto Jastrzębie- Zdrój ul. Wrocławska 12.
2. Ustalona nazwa Poradni jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Poradnia posiada NIP – 633-183-95-96 i Regon -000844784
4. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

§ 3
Poradnia używa pieczęci o następującej treści:

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wrocławska 12
44-335 Jastrzębie- Zdrój
tel/fax /032/ 471-78-78
NIP 633-183-95-96 Regon 000844784

§ 4

1. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Jastrzębie- Zdrój.
2. Rejon działania Poradni obejmuje Miasto Jastrzębie- Zdrój.
3. Opieką Poradni są objęte dzieci i młodzież oraz ich rodzice.
4. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Jastrzębia Zdroju.

5. W przypadku dzieci nie objętych opieką instytucjonalną, Poradnia udziela pomocy biorąc
pod uwagę miejsce zamieszkania.
6. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi, Poradnia może
udzielać pomocy uczniom spoza swojego rejonu działania.

R o z d z i a ł II

C e l e i z a d a n i a P o r a d n i

§ 5

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
§ 6

1. Poradnia realizuje następujące cele:
1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom
i nauczycielom,
2) udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym z i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia realizuje następujące zadania:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
5) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
6) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
7) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
8) udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i innym specjalistom;
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających;
10) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;
11) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
12) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
13) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
13.1 pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
13.2 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
13.3 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz ocenę efektów.
14) prowadzenie anonimowej terapii telefonicznej w ramach Miejskiego Telefonu Zaufania ?Kontakt? zgodnie z wewnętrznym Regulaminem TZ.

§ 7
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
1) diagnozowanie;
2) opiniowanie;
3) działalność terapeutyczną;
4) prowadzenie grup wsparcia;
5) prowadzenie mediacji;
6) interwencję kryzysową;
7) działalność profilaktyczną;
8) poradnictwo;
9) konsultacje;
10) działalność informacyjno-szkoleniową;
11) prowadzenie warsztatów;
12) wykłady i prelekcje;
13) udział w spotkaniach rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców;
14) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.

§ 8

Poradnia wydaje opinię w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 9

Poradnia współpracuje ze wszystkimi placówkami w resorcie oświaty, z innymi poradniami w tym poradniami specjalistycznymi oraz z instytucjami spoza resortu oświaty świadczącymi pomoc dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom.

§ 10
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

R o z d z i a ł III

O r g a n y P o r a d n i

§ 10

1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni
2) Rada Pedagogiczna
2. Poradnią kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.
W granicach swoich kompetencji dyrektor:
1) kieruje działalnością Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz i dba o jej promocję w środowisku,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) powołuje Zespół ds. ewaluacji pracy placówki,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i finansową obsługę Poradni,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor Poradni powierza stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do kompetencji wicedyrektora należy:
a) organizowanie pracownikom warunków do pełnej realizacji zdań ujętych
w planie pracy,
b) ustalenie pracownikom przydziału czynności dodatkowych,
c) nadzorowanie pracy pracowników pedagogicznych,
d) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy oraz egzekwowanie
od pracowników postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej,
e) w razie nieobecności dyrektora podpisywanie opinii, orzeczeń, pism,
sprawozdań finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych pod
względem merytorycznym i do zapłaty oraz innych aktów wydawanych
przez Poradnię.

4. Dyrektor Poradni jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni,
3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni,
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.

§ 11

1. Pracownicy pedagogiczni Poradni tworzą Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego terminarzem oraz w miarę bieżących potrzeb.
4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i psychologicznych w Poradni,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.

8. Rada Pedagogiczna Poradni przygotowuje projekt i uchwala Statut Poradni. Dyrektor Poradni niezwłocznie przesyła uchwalony Statut Poradni organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozdział zajęć wynikających z pensum godzin obowiązkowych i ponadwymiarowych,
2) projekt planu finansowego Poradni,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom stałych obowiązków w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

10. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub pracownika z innej funkcji kierowniczej w placówce.
12. W przypadkach określonych w ust. 10 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jej wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
15. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni.

§ 12

1. Sytuacje konfliktowe wewnątrz Poradni rozstrzygane są na wniosek zainteresowanych pracowników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i rozwiązywane na terenie poradni
2. Każdorazowo przy występowaniu określonego konfliktu powołany jest jeden lub dwóch mediatorów z grona pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych, jeśli spór dotyczy któregoś z tych pracowników.

R o z d z i a ł IV

Organizacja Poradni

1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący poradnię w terminie do 25 maja danego roku.

§ 13

1. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni w zależności od zadań określonych w Statucie oraz od terenu działalności ustala na wniosek Dyrektora organ prowadzący Poradnię.
2. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb za zgodą organu prowadzącego.
3. Dyrektor Poradni powołuje koordynatora do kierowania pracami Telefonu Zaufania, który odpowiada za działalność TZ zgodnie z regulaminem.

§ 14

1. Podstawową formą pracy Poradni są bezpośrednie zajęcia z dziećmi, młodzieżą i rodziną.
2. Pracownicy pedagogiczni są przydzielani zgodnie ze swoimi kwalifikacjami do poszczególnych działów:
a) dział opieki nad rodziną z małym dzieckiem,
b) dział pomocy psychologicznej rodzinie dziecka szkolnego,
c) dział poradnictwa i pomocy młodzieży,
d) dział poradnictwa zawodowego,
e) dział logopedyczny.

§ 15

1. Organizacja stałych, obowiązkowych zajęć jest ustalona przez Dyrektora Poradni na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Dzienny czas pracy ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Poradnia jest czynna 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka nieferyjna, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
3. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach ustalonych dla placówek nieferyjnych.

R o z d z i a ł V

Nauczyciele i inni pracownicy Poradni

§ 16

1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi są: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz lekarz konsultant.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy.
4. Poradnia przyjmuje studentów na praktyki i absolwentów na staże zawodowe.
5. Pracownikami administracyjnymi Poradni są: sekretarki i księgowy.
6. Pracownikami obsługi są: sprzątaczki.

§ 17

1. Pracownicy Poradni realizują zadania statutowe również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
2. Zadania psychologa:
a/ prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz ich sytuacji rodzinnej
b/ diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
c/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
d/ minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
e/ planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.);

3. zadania pedagoga:
a/ prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży
b/ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb utrudniających ich funkcjonowanie w roli ucznia
c/ określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
d/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
e/ wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
f/ planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

4. zadania logopedy:
a/ prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu rozwoju mowy uczniów,
b/ diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
c/ prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy
d/ organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
f/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
g/ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
h/ wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
i/ planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

5. zadania doradcy zawodowego:
a/ prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym uczniów mających trudności i ograniczenia z wyborem szkoły i zawodu w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą
b/ planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
c/ systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
d/ gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu kształcenia;
e/ wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
1) rynku pracy,
2) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
3) wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
4) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
5) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f/ udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
g/ prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
h/ wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnienie informacji i materiałów do pracy z uczniami, konsultacje
i/ współpraca z instytucjami wspierającymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
j/ planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

§ 18

1. Pracownicy pedagogiczni są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci i młodzieży.
2. Dyrektor czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w placówce.

§ 19

1. Do Poradni dzieci i młodzież zgłaszają się z rodzicami lub z opiekunem prawnym.
2. W razie nieszczęśliwego wypadku obowiązkiem pracownika pedagogicznego jest zapewnienie i udzielenie pierwszej pomocy oraz powiadomienie o zaistniałej sytuacji Dyrektora lub osobę zastępującą Dyrektora.

§ 20

1. W poradni działa zespół orzekający, który na podstawie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni wydaje:
a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
b. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
c. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
d. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
e. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

2. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Zespół na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ wydaje orzeczenie uchylające wcześniej wydane orzeczenie
3. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor poradni lub jego zastępca.
4. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
5. Orzeczenie albo opinię przygotowuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego
ZO.
6. Orzeczenie lub opinię wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
lub ucznia w przypadku, gdy skończył on 18 lat.
7. Posiedzenia Zespołu Orzekającego są protokołowane.

R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe.

§ 21

1. Poradnia używa pieczęci urzędowej zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3) dokumentację badań;
4) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;
5) dzienniki zajęć specjalistycznych;
6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 22
Obowiązki i zadania poszczególnych pracowników Poradni zawarte są w indywidualnych zakresach czynności.
§ 23

Poradnia promuje swoją działalność poprzez:
1. Współpracę z mediami:
1) promowanie osiągnięć poradni i jej pracowników ( tworzenie wizerunku poradni);
2) zamieszczanie artykułów autorstwa pracowników placówki i informacji/ogłoszeń
o podejmowanych działaniach;
3) audycje radiowe i telewizyjne
2. Współpracę z placówkami oświatowymi:
1) promowanie placówki poprzez udział w spotkaniach z dyrektorami szkół;
2) organizację spotkań szkoleniowych i informacyjnych z pedagogami szkolnymi;
3) psychoedukację nauczycieli;
4) wydawanie informatora o ofertach poradni skierowanych do szkół
3.Współpracę ze środowiskiem lokalnym;
1) opracowywanie i wydawanie ulotek i informatorów;
2) opracowywanie informacji dla gmin;
3) organizację imprez promujących poradnię np. Targi Edukacyjne;
4) organizację spotkań edukacyjno ? informacyjnych dla pracowników samorządów, placówek pracujących na rzecz dziecka i rodziny;
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi;
6) udział w konferencjach;
7) wydawanie informatora.

§ 24

Za podejmowanie działań promujących placówkę odpowiedzialni są wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.

§ 25

Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową III stopnia i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 26

1. Dla lepszej czytelności treści Statutu po dwóch zmianach opracowuje
się jednolity jego tekst.
2. Za przygotowanie jednolitego tekstu odpowiada Dyrektor placówki.
3. Zmiany niniejszego Statutu uchwala Rada Pedagogiczna.

Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej PPP
w Jastrzębiu – Zdroju Nr 1 /2012 /2013 z dnia 15.03.2013 r. która jest załącznikiem
Nr 4 do Protokołu Nr III 2012/2013.