Programy

 „POKONAĆ LĘK”

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością.

Dla kogo?

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych  na terenie Jastrzębia-Zdroju, mające przedłużające się trudności wynikające z odczuwania nadmiernego lęku, niepokoju, obaw.

Cele zajęć terapeutycznych:

 • Psychoedukacja- dostarczenie rzetelnej, praktycznej wiedzy na temat zaburzeń lękowych.
 • Wspieranie dzieci w opanowaniu podstawowych technik terapeutycznych radzenia sobie z lękiem.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowej komunikacji dziecka z otoczeniem.
 • Odnalezienie ścieżek prowadzących do zrozumienia dziecka.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez przynależność grupową, samodzielność i  budowanie poczucie sprawstwa.
 • motywacja do działania,
 • relacje w sieci,
 • planowanie kariery zawodowej.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, wymagający zaangażowania i obecności. Grupa  będzie się składała maksymalnie z 10 osób. W trakcie cyklu nie będą dochodziły kolejne osoby (grupa zamknięta- stały skład).

Czas trwania zajęć:

12 spotkań x 1,5 h  (1h- zajęcia grupowe dla dzieci, 0,5 h konsultacje dla rodziców)

Rozpoczęcie:

Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników zostanie podany termin pierwszego spotkania organizacyjnego( najprawdopodobniej początek października). Z każdym z uczestników dodatkowo zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikująca do grupy.

Jak się zapisać?

Zapisy trwają od początku września w sekretariacie Poradni (tel. 032 4717878) oraz bezpośrednio u osób prowadzących grupę:

mgr Angelika Kapuśniak (psycholog),

mgr Renata Skomra- Gajda (pedagog).

 

„POZA HORYZONT”

Młodzieżowa Grupa Rozwoju Osobistego

 people-2616695_960_720

Dla kogo?

Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Jastrzębia-Zdroju, zainteresowana świadomym rozwojem osobistym; udzielająca się jako wolontariusze; widząca swoją przyszłość w zawodach tzw. „pomocowych” – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki itp.;

Jaki cel i przebieg spotkań?

Proponowane tematy spotkań:

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • uczucia i emocje,
 • umiejętność stawiania granic- asertywność,
 • zasoby osobiste,
 • kreatywność – twórcze myślenie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • motywacja do działania,
 • relacje w sieci,
 • planowanie kariery zawodowej.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, wymagający zaangażowania i obecności. Grupa  będzie się składała maksymalnie z 10 osób. W trakcie cyklu nie będą dochodziły kolejne osoby (grupa zamknięta- stały skład).

Jak długo?

Jest to cykl ok. 10 spotkań, raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa ok. 1,5 godziny.

Kiedy?

Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników zostanie podany termin pierwszego spotkania organizacyjnego. Z każdym z uczestników dodatkowo zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikująca do grupy.

Jak się zapisać?

Zapisy trwają od początku września w sekretariacie Poradni (tel. 032 4717878) oraz bezpośrednio u osób prowadzących grupę:

mgr Aleksandra Femiak (psycholog, psychoterapeuta)

mgr Ksenia Szulik (psycholog, psychoterapeuta)

 

P r o j e k t   B o h a t e r s k i e j  

W y o b r a ź n i  

HIP_1Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na   badaniach najwybitniejszego psychologa społecznego prof. Philipa Zimbardo. Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich

Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły. Program uczy m. in. opierania się takim zjawiskom jak:

 • Brak wiary w swoje możliwości
 • Negatywny konformizm
 • Znęcanie się
 • Pasywna obojętność

Składa się z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień, takich jak:

 • Siła sytuacji społecznych
 • Nacisk grupy rówieśniczej
 • Konformizm
 • Efekt widza
 • Uprzedzenia i dyskryminacja wewnątrz grupowa i poza grupowa
 • Posłuszeństwo i władza

Udział w Programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i do otaczającego świata. Uczestnicy treningu rozpoznają, jak odnaleźć w sobie Bohatera.

Sposób prezentacji lekcji jest dynamiczny niczym gry komputerowe, więc wciąga nawet najmniej docenianych lub najmniej angażujących się uczniów, przyciąga ich uwagę i uruchamia refleksyjne myślenie.

Na czym polega Projekt Bohaterskiej Wyobraźni?

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni czyli Heroic Imagination Project to projekt stworzony z myślą o tym, aby na bazie najnowszych osiągnięć psychologii społecznej dokonywać zmiany społecznej.

HIP_2Naszym głównym celem jest,  aby wśród młodych ludzi szerzyć ideę bohaterskiej wyobraźni a zatem wyobraźni, która pozwala człowiekowi podejmować nieprzeciętne działania chroniące dobro, zdrowie i bezpieczeństwo innych  ludzi oraz swoje własne.  Chcemy budować i  kształtować postawy młodzieży pozwalające dostrzegać  niesprzyjające  zjawiska społeczne i podejmować natychmiastowe działania w celu ich ograniczania –  wspieramy bezpieczne bohaterskie akcje, cywilną odwagę i zdolność współodczuwania. „Projekt Bohaterskiej Wyobraźni” sprawia również, że w miejsce rywalizacji zaczyna tworzyć się współpraca. Wspiera i zachęca do współpracy oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu nawet bierni uczniowie zaczynają się angażować – zajmując różne pozycje w grupie szkolnej. To dynamiczne podejście w edukacji prospołecznej znajduje odzwierciedlenie również w metodach nauczania. Dynamiczny sposób prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem materiałów wizualnych, angażuje uczniów i porywa. Nikt nie mówi uczniom co mają robić w zamian są konfrontowani z szeregiem niespodziewanych sytuacji oraz zagadkami, które sami mają rozwikłać.

Chcemy ograniczyć  zjawiska defaworyzacji, wykluczania społecznego, przejawy braku zaangażowania, konformizm i uprzedzeń  –  zastępować je empatycznym współodczuwaniem oraz  działaniami wspierającymi prospołeczne i zaangażowane postawy człowieka

To projekt, który adresujemy głównie do młodych ludzi, ale angażujemy wszystkich:  dorosłych i młodzież;  uczniów i  nauczycieli;  rodziców i dzieci; pracowników  i pracodawców – Nas/ Was – Wszystkich.

Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.

Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.

Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.

Na dwa wyjątkowe aspekty programu składają się treść i sposób jej przekazywania. Profesor Philip Zimbardo opracował 6 modułów lekcyjnych – części programu zatytułowanego „Rozumienie Ludzkiej Natury” – znalazły się takie tematy jak: autorytet i władza, podporządkowanie się grupie, stereotypy, przypisywanie cech, rasizm, efekt gapia oraz wyjaśnienie, dlaczego ludzie stają się bezmyślni w sytuacjach trudnych.

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni który jest częścią program Rozumienie Ludzkiej Natury, jego pierwszym modułem, uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

 • brak wiary w swoje możliwości
 • negatywny konformizm
 • znęcanie się
 • pasywna obojętność.

Udział w Programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i otaczającego świata. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w poszczególne etapy treningu młodzież może zmienić swoje bierne postawy na zaangażowane i stać się agentami społecznej zmiany

Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.…

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Program będzie kontynuowany w roku szkolnym 2017/2018 r. jak dotychczas. Zainteresowanych pedagogów zapraszamy do ustalania terminów realizacji z osobą odpowiedzialną za wdrażanie programu mgr Bogumiłą Białończyk.

 

 

AKADEMIA   KRÓLA   SALOMONA 

Grupa  rozwojowa dla  uczniów  zdolnych  szkoły  podstawowej

Termin realizacji programu: Rok szkolny 2017/2018

 

Jak rozpoznać dziecko zdolne?

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe. Rodzi się wyposażone w pewną gamę zdolności, możliwości rozwojowych w różnych kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz talentami społecznymi. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować  między dziećmi wyraźne różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i trafności myślenia, oryginalności i pomysłowości w myśleniu, łatwości z jaką radzą sobie z zadaniem, szybkością w działaniu. Różnice owe określamy mianem zdolności. Rozkwit zdolności przypada na wiek szkolny. Czym się charakteryzują dzieci zdolne:

 • wysokimi umiejętnościami językowymi,
 • szybkim tempem procesów myślowych,
 • umiejętnością wnioskowania,aks-17-18
 • bystrością obserwacji,
 • szybkim tempem uczenia się,
 • dobrą pamięcią,
 • oryginalnością w myśleniu i elastycznością,
 • zadawaniem licznych pytań,
 • dociekliwością w interesujących dla dziecka zagadnieniach,
 • wysoką zdolnością koncentracji uwagi,
 • zainteresowaniem czytaniem,
 • umiejętnością rozwiązywaniem problemów.

Dlaczego warto wspierać dziecko zdolne?

Ponieważ nie zawsze dziecko o ponadprzeciętnych zdolnościach ma ponadprzeciętne osiągnięcia. Czasem bywa, że rodzice lub nauczyciele nieświadomie, lub w wyniku niezrozumienia pewnych zachowań, tłumią lub niszczą zdolności dzieci. Niewłaściwymi oddziaływaniami wychowawczymi, czasem w dobrej wierze, zabijają ciekawość poznawczą. Uważa się, że dziecko zdolne i tak prędzej czy później poradzi sobie i się wybije. Co nie jest prawdą. Rodzice chcąc mieć „normalne dziecko” podcinają mu skrzydła. W szkole brak czasu i pośpiech w realizacji podstawy programowej sprawia, że nie ma miejsca na wspieranie samodzielności i zachęcanie do rozwijania zainteresowań ponadprogramowych. Lub sytuacja wręcz przeciwna. Gdy w dziecku buduje się potrzebę podziwu i rywalizacji. Uzależnia się dziecko od otrzymywanych pochwał i osiągania sukcesów. Skutkuje to nieadekwatnością samooceny i zaburza relacje rówieśnicze.

Konsekwencje niewłaściwego podejścia wychowawczego

Nieco innych konsekwencji możemy się spodziewać w sytuacji braku wsparcia i niedoceniania dziecka zdolnego a innych gdy dziecko jest stawiane na piedestale jako wzór do naśladowania. Jednak obie te sytuacje są szkodliwe. A ich skutki będzie dziecko odczuwało długo w dorosłości. Żeby wymienić najważniejsze:

 • nadpobudliwość psycho-ruchowa,
 • zaburzenia koncentracji,
 • rozbuchana potrzeba podziwu,
 • nieadekwatność obrazu własnej osoby, np.: brak samokrytycyzmu lub przeciwnie obniżona samoocena,
 • poczucie niezrozumienia,
 • świadomość inności,
 • obawa przed „wychylaniem się”,
 • poczucie odrzucenia i poszukiwanie akceptacji w grupach rówieśniczych (może zaoowocować zbytnią uległością lub chęcią skupiania uwagi w sposób niewłaściwy).

Nie trzeba chyba dodawać, że są to warunki zakłócające  zdrowy rozwój osobowości. Osoba nadmiernie uzależniona od oceny innych nigdy w pełnie nie będzie miała szansy rozwinąć swoich talentów. A szczęśliwe dziecko to dziecko akceptowane takim jakim jest!

Więc jeśli jesteś rodzicem dziecka z wysokim potencjałem intelektualnym pomóż mu rozwinąć skrzydła.

Zapisz je na zajęcia rozwijające kreatywne myślenie,

kompetencje społeczne oraz wspierające

rozwój emocjonalny młodego odkrywcy.

 Warunkiem uczestnictwa jest aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka. Umożliwia ona określenie potencjału rozwojowego dziecka, jego możliwości oraz dopasowanie indywidualnego podejścia podczas zajęć.  Należy dołączyć opinię ze szkoły.

Proponujemy pracę w grupach 8-12 osobowych metodami aktywnymi wspierającymi całościowy rozwój dziecka, a w szczególności:

 • rozwój predyspozycji i ciekawości poznawczej,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki,
 • wspieranie samodzielności i kształtowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • rozwój ekspresji twórczej,
 • trening umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie świadomości własnych atutów i rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 • umiejętność wypowiadania się na forum oraz elementy treningu zachowań asertywnych,
 • rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji,
 • umiejętności do pracy zespołowej.

Ponadto rodzicom przekażemy wskazówki jak wspierać rozwój dziecka zdolnego.

W pracy z dzieckiem korzystamy z aktywnych metod stymulujących wyobraźnie np.:

 • wizualizacja,
 • pantomima,
 • drama,
 • scenki improwizowane,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • biblioterapia,
 • rysunek,
 • dyskusja.

 Autorzy programu:

mgr Aneta Ząbczyńska – psycholog, psychoterapeutka

mgr Bogumiła Białończyk – psycholog, psychoterapeutka

mgr Jola Ho-Janecka – logopeda.

JEŚLI  ZALEŻY  CI  ABY  TWOJE  DZIECKO  NABRAŁO  PEWNOŚCI  SIEBIE

 I  W  PEŁNI  ROZWIJAŁO  SWÓJ  POTENCJAŁ  INTELEKTUALNY  ZGŁOŚ  JE  DO  NASZEGO  PROGRAMU , a żeby to zrobić powinieneś:

 1. Podjąć decyzje po zastanowieniu i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących,
 2. Umówić dziecko na badania diagnostyczne psychologiczne oraz pedagogiczne do Poradni,
 3. Zgłosić się na wyznaczony termin badania z aktualną opinią szkolną,
 4. Po zakończeniu diagnozy otrzymasz wskazówki jak wspierać dalszy rozwój twojego dziecka,
 5. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie zostaną wpisane na listę uczestników a następnie poinformowane telefonicznie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłaszać do udziału można dziecko w wieku 8-9 lat w sekretariacie Poradni, który jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00  w piątek do 15.00, lub pod numerem telefonu 32/471 78 78

Czas wolny od… nudy.

Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych

 

 

Grupa Socjoterapeutyczna „ROBINSON”

Program grupy socjoterapeutycznej został przewidziany dla grupy chłopców w wieku 11-12 lat, przejawiających trudności w zakresie umiejętności społecznych. Celem nadrzędnym jest poprawa umiejętności społecznych  chłopców uczestniczących w zajęciach. Zakłada się, że dzieci po zakończeniu programu będą umiały wskazać swoje mocne i słabe strony, będą bardziej tolerancyjne dla odmienności innych. Przewiduje się, że w trakcie zajęć nabędą umiejętność współpracy w zespole i częściej będą podejmować zadania. Jednym z celów programu jest również zmniejszenie się liczby zachowań agresywnych i innych niepożądanych społecznie postaw (kradzieże, niszczenie mienia).

Inspiracją dla programu był bohater powieści D.Defoe ?Robinson Crusoe?. Odwołując się do tej postaci i przeżywanej przez nią przygód ustalono cele szczegółowe, stanowiące poszczególne bloki tematyczne programu:

 1. budowanie realnego obrazu własnej osoby
 2. kształtowanie umiejętności współpracy
 3. trening rozwiązywania konfliktów

Realizację programu przewidziano na rok szkolny, z uwzględnieniem ferii i przerw świątecznych. Obejmują one około 20 spotkań. Zajęcia odbywają się co tydzień, w każdy czwartek w godz. 16.00 do 17.00 ( 60 min) na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju.

Nabór do grupy jest poprzedzony wywiadem z rodzicami, ankietą skierowaną do wychowawców klas oraz rozmowami z pedagogami szkolnymi w sprawie indywidualnych przypadków dzieci.

Realizatorki programu: mgr Renata Skomra-Gajda, mgr Katarzyna Matuszkiewicz