Pomocy rodzinie dziecka szkolnego

W Dziale Pomocy Rodzinie Dziecka Szkolnego diagnozujemy:

– poziom rozwoju intelektualnego,
– opóźnienia rozwojowe i deficyty percepcyjne,
– dysleksję i ryzyko dysleksji,
– poziom wiadomości i umiejętności szkolnych,
– lateralizację,
– osobowość.

Prowadzimy terapię:
– z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce,
– z dzieckiem dyslektycznym,
– z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
– z dzieckiem zahamowanym psychoruchowo,
– z dzieckiem z zaburzoną mową,
– z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanym społecznie.

WSPOMAGAMY RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
I POPULARYZUJEMY WIEDZĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ.