Koncepcja pracy

WSPARCIE I POMOC DZIECKU I MŁODZIEŻY W OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU TKWIĄCYCH
W NIM MOŻLIWOŚCI

TO GŁÓWNA IDEA KONCEPCJI PRACY PORADNI

 

KONCEPCJA PRACY  PORADNI  WYNIKA Z JEJ MISJI I WIZJI

 

MISJA: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrzębiu – Zdroju jest placówką resortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradcza w środowiskach wychowujących. Celem pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, korygowanie odchyleń od normy i braków programowych, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia. Poradnia stanowi istotne ogniwo w działalności profilaktycznej w mieście i w tym wymiarze ściśle współpracuje ze wszystkimi placówkami w resorcie oświaty i poza nią, oraz innymi służbami lokalnymi.

WIZJA: Swoje zadania rozumiemy jako profesjonalną pracę na rzecz społeczności lokalnej w zakresie zintegrowanej i systemowej opieki psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
Poczucie odpowiedzialności i wrażliwość na potrzeby dziecka, młodzieży i rodziny pozwala nam wypracować własny wizerunek – placówki otwartej, dynamicznej i godnej zaufania.
Pragniemy być najlepszym partnerem dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz instytucji uczestniczących w trudnej sztuce wychowania.