Historia

Początki poradnictwa wychowawczo – zawodowego w naszym mieście związane są z datą 15 lutego 1977 r. kiedy to została utworzona filia wodzisławskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu Zdroju. Wówczas w jednym gabinecie przedzielonym kotarami rozpoczął pracę 3 – osobowy zespół pedagogiczny pod kierownictwem mgr Jadwigi Pietraszek – pierwszego dyrektora Poradni.

1 października 1977 r. Kurator Oświaty w Katowicach wydał orzeczenie organizacyjne przekształcające placówkę w samodzielną jednostkę. Rejon działania obejmował miasto Jastrzębie Zdrój i Gminę Zebrzydowice. Wraz z usamodzielnieniem Poradnia otrzymała 2 gabinety do badań w Szkole Podstawowej Nr 19, a kadrę pedagogiczną zwiększono do 4 pełnoetatowych pracowników.

W styczniu 1980 r. Urząd Miejski wychodząc naprzeciw staraniom dyrektora przydzielił nam 5 pomieszczeń na parterze bloku mieszkalnego przy ul.Wrocławskiej 21. W ślad za poprawą bazy wzrosła ilość etatów pedagogicznych do 9.

1 września 1983 r. Prezydent Miasta powierzył funkcję dyrektora mgr Barbarze Curyłło, a Poradnia zyskała nowy lokal przy ul.Harcerskiej 1A zatrudniając już 15 specjalistów i lekarza konsultanta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk wychowujących coraz mocniej zaznacza się nasza obecność w mieście, jednak stan tymczasowości lokalowej trwa nadal.

Lata 1990 – 1993 przynoszą kolejne zmiany:
– trzykrotnie zmienia się nasza siedziba
– zasięg opieki merytorycznej rozszerzono na Gminę Pawłowice
– w wyniku reorganizacji poradnictwa w całym kraju nastąpiła zmiana nazwy na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Po 7 przeprowadzkach otrzymaliśmy lokal po zlikwidowanym żłobku Nr 1 przy ul. Wielkopolskiej 2 i na 10 lat została osiągnięta tak upragniona stabilizacja. Wzrosła także ilość etatów pedagogicznych do 20 i znacznie rozszerzył się wachlarz naszych usług.

Poradnia była i jest inicjatorem różnych form opieki dydaktyczno – wychowawczej w mieście, a wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów z wielkim zaangażowaniem stoi na straży interesów dziecka i rodziny służąc im fachową pomocą i wsparciem.

Od 1 stycznia 1999 r. jesteśmy placówką samorządową. W związku z wprowadzeniem reformy administracyjnej zasięg opieki merytorycznej został zawężony wyłącznie do miasta Jastrzębia-Zdroju a utrata rejonu działania spowodowała redukcję etatów pedagogicznych.

Od 1 listopada 2002 r. Poradnia pracuje w nowej siedzibie przy ulicy Wrocławskiej 12.

Od 01.01.2005 r. do 31.08.2014 r. dyrektorem Poradni była mgr Aurelia Przybysz – Wójcik.

Aktualnie w Poradni pracuje 17 pracowników pedagogicznych, w tym 10 psychologów, 5 pedagogów, 2 logopedów oraz lekarz konsultant. Obejmujemy opieką dzieci i młodzieży z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, z czego 14 542 osoby znajdują się w 74 placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych.

Od 01.09.2014 r. dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju jest mgr Remigiusz Skubis