Jastrzębskie Doradztwo Kariery

Przewodnik dla uczniów i rodziców

 

W związku z przyszłym wyborem zawodu i kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum proponujemy uczniom oraz rodzicom pomoc w formie przewodnika zawodowego. Uczeń w kilku krokach będzie mógł przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze przyszłej szkoły i kierunku kształcenia.

Przewodnik jest dostępny w formie artykułu na stronie Poradni oraz w formie dokumentu do pobrania.

Ponad to zapraszamy zainteresowanych uczniów z rodzicami na konsultacje i diagnozę zawodoznawczą, w trakcie której uczeń pozna swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz predyspozycje osobowościowe do wykonywanego zawodu i kierunku kształcenia.

Krok 1. Poznaję zawody

Ważnym krokiem do podjęcia decyzji zawodowej przez ucznia jest zapoznanie się z zawodami i oferowanymi kierunkami kształcenia. Uczeń, aby podjąć adekwatny do swoich zainteresowań i możliwości wybór zawodu powinien zapoznać się z informacjami o zawodzie zawierającymi następujące dane: zadania i czynności wykonywane na co dzień w pracy, środowisko pracy, wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie. Ważne jest, aby jak najdokładniej poznał podstawę programową kształcenia zawodowego oraz plany nauczania. Podstawa programowa kształcenia zawodowego zawiera ważne informacje, co uczeń z zakresu kompetencji i umiejętności musi umieć po zakończonym cyklu kształcenia. Potwierdzeniem jego umiejętności jest egzamin zawodowy w technikum i szkole branżowej 1 stopnia z zakresu teorii i umiejętności praktycznych. Zdanie takiego egzaminu gwarantuje uczniowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych w technikum w postaci tytułu technika a w szkole branżowej tytułu czeladnika, pracownika wykwalifikowanego.

Niezbędnym elementem kształcenia w zawodzie jest sprawdzenie swojego stanu zdrowia i wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Należy pamiętać, że uczeń z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodu może uzyskać po badaniu psychologiczno–pedagogicznym w Poradni opinię dla kandydata do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodu. Opinia ta daje pierwszeństwo przyjęcia ucznia do szkoły ze względu na ograniczenia zdrowotne do wykonywania zawodu.

Istotne jest również, aby pamiętać, że niezbędna w czasie rekrutacji do szkoły branżowej I stopnia jest opinia – zezwolenie na zatrudnienie pracownika młodocianego, który ukończył gimnazjum a nie ukończył 16 roku życia w dniu podjęcia nauki zawodu tj. 1 września danego roku szkolnego. Opina ta jest wymagana podczas podpisania umowy z pracodawcą, gdzie uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.

Uczeń, który zamierza kształcić się w szkole branżowej, w okresie rekrutacji powinien dołączyć do dokumentacji zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Powyższe informacje na temat interesującego nas zawodu uzyskamy zapoznając się z opisami:

  1. podstaw programowych kształcenia zawodowego w danym zawodzie,
  2. planów nauczania,
  3. zawodów.

 

Poniżej prezentujemy fragment podstawy programowej w zawodzie elektryk.

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

 

Przykładowy opis zawodu

W celu zdobycia ogólnych informacji o interesujących nas zawodach można skorzystać z opisów zawodów według Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, które znajdują się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia w formie wyszukiwarki. Znajdziemy tam opisy zawodów i specjalności funkcjonujące na rynku pracy. Poniżej prezentujemy zawód mechanika samochodowego.

 

Nazwa: Mechanik samochodów osobowych
Kod: 723105
Synteza: Mechanik samochodów osobowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły samochodów osobowych oraz obsługuje zgodnie z wymaganiami producenta.

Mechanik samochodów osobowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy mechanika jest diagnozowanie oraz naprawa i obsługa samochodów osobowych. Mechanik samochodów osobowych przyjmuje samochody osobowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych naprawy i obsługi samochodów osobowych zgodnie z wiedzą techniczną i dokumentacją producenta. Mechanik samochodów osobowych odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych, jak również odpowiednie zabezpieczenie i segregację zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji. Mechanik samochodów osobowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania, korzystając ze źródeł informacji technicznej.

Zadania zawodowe:

 

 

·        przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska, oraz zasadami ergonomii;

·        przyjmowanie i przygotowywanie samochodów osobowych do diagnostyki;

·        wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych samochodów osobowych oraz lokalizowanie usterek;

·        interpretowanie wyników i ocenianie stanu technicznego samochodów osobowych;

·        dobieranie zakresu oraz metod naprawy samochodów osobowych;

·        wykonywanie demontażu, przeprowadzanie weryfikacji oraz dobieranie części zamiennych do wymiany;

·        wymienianie uszkodzonych zespołów i podzespołów samochodów osobowych;

·        wykonywanie konserwacji zespołów i podzespołów samochodów osobowych;

·        ocenianie jakości wykonanej naprawy i jej wycena.

Zawód mechanik samochodów osobowych można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego lub na poziomie szkoły zasadniczej i średniej. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku mechanika samochodów osobowych osoby z wykształceniem zawodowym w kierunkach związanych z naprawą samochodów osobowych. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy, zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik powinien brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.

 

Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat zawodów przydatne jest zapoznanie się z opracowaniem barometru zawodów, który jest jednoroczną prognozą sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Informacje te dostępne są na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl.

 

Uzyskane informacje w trakcie diagnozy zawodoznawczej w Poradni można odnieść do planów ucznia. Informacje te są niezbędne do stworzenia indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, którą uczeń będzie podążał uzyskując wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z psychologiem, doradcą zawodowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Informujemy również, że na spotkanie zgłasza się uczeń z rodzicem (prawnym opiekunem). Uczniowie pełnoletni mogą korzystać z konsultacji i diagnozy bez opieki rodzica.

Serdecznie zapraszamy.

mgr Magdalena Pinecka- doradca zawodowy

 

 

 

Harmonogram Jastrzębskiego Tygodnia Kariery 2018 

https://pl-pl.facebook.com/JastrzebskieDrogowskazyKariery