6 latek w szkole

Kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?                

Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy:

 • umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych,
 • radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
 • rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie,
 • umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi,
  a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc,
 • zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,
 • współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,
 • wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania ? zainteresowania książeczkami, opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),
 • przygotowania do nauki matematyki ? porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania położenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy.
 • otwartości dziecka na nowe sytuacje i nowe doświadczenia oraz odporności
  w trudnych sytuacjach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki a nawet siedmiolatki są w stanie osiągnąć wyżej wymienione umiejętności. Dotyczy to, na przykład, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach nauczyciele indywidualizują pracę
z dziećmi stosownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości.

Opracowała:  mgr Agata Wolanin 

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Dojrzałość społeczna.

 Każde dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole reprezentuje
już pewną dojrzałość społeczną.

Dlatego większość potrafi:

 •  podać swoje imię i nazwisko, ale często może mieć jeszcze problemy
  ze szczegółowym podaniem adresu;
 •  wymienić imiona i nazwiska najbliższych członków rodziny i zaczyna orientować się w rolach społecznych, które pełnią;
 •  wyrazić swoje oczekiwania i pragnienia tak, aby inni go rozumieli;
 • obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć o czym ona mówi;
 • być usłużnym wobec innych osób ( dzieci, dorosłych) na miarę swoich możliwości;
 • współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że bierze udział w wspólnych zabawach;
 • spokojnie czekać na to, czego nie może natychmiast otrzymać i rozumieć, że dorośli mają ograniczone możliwości w spełnianiu jego pragnień.

 

Jakie kompetencje społeczne powinno mieć dziecko przed rozpoczęciem nauki
w szkole?

 

 • Mieć poczucie własnej odrębności i musi ponosić odpowiedzialność za to, co robi
  i jak się zachowuje;
 • Umieć porozumiewać się z innymi w ważnych sprawach: w czytelny i akceptowany sposób ma mówić o swoich potrzebach i zamierzeniach oraz słuchać i starać się rozumieć innych, gdy mówią o swoich problemach;
 • Rozumieć, że otaczający świat jest tak zorganizowany, aby wszyscy wszystkim pomagali (dzieci – dzieciom, dzieci – dorosłym);
 • Wiedzieć, że przynależność do grupy społecznej oznacza przestrzeganie w niej umów społecznych;
 • Zachowywać się zgodnie z przyjętymi zwyczajami (kulturalne zwracanie się do siebie i używanie słów: proszę, dziękuję, przepraszam itp.).

Opracowała:  mgr Agata Wolanin