23 Mar

AKADEMIA KRÓLA SALOMONA rok szkolny 2015/2016

AKADEMIA KRÓLA SALOMONA
grupa rozwojowa dla uczniów zdolnych szkoły podstawowej

Termin realizacji programu: rok szkolny 2015/2016.

Jak rozpoznać dziecko zdolne?
Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe. Rodzi się wyposażone w pewną gamę zdolności, możliwości rozwojowych w różnych kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz talentami społecznymi. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi wyraźne różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i trafności myślenia, oryginalności i pomysłowości w myśleniu, łatwości z jaką radzą sobie z zadaniem, szybkością w działaniu. Różnice owe określamy mianem zdolności. Rozkwit zdolności przypada na wiek szkolny. Czym się charakteryzują dzieci zdolne:
? wysokimi umiejętnościami językowymi,
? szybkim tempem procesów myślowych,
? umiejętnością wnioskowania,
? bystrością obserwacji,
? szybkim tempem uczenia się,
? dobrą pamięcią,
? oryginalnością w myśleniu i elastycznością,
? zadawaniem licznych pytań,
? dociekliwością w interesujących dla dziecka zagadnieniach,
? wysoką zdolnością koncentracji uwagi,
? zainteresowaniem czytaniem,
? umiejętnością rozwiązywania problemów.

Dlaczego warto wspierać dziecko zdolne?
Ponieważ nie zawsze dziecko o ponadprzeciętnych zdolnościach ma ponadprzeciętne osiągnięcia. Czasem bywa, że rodzice lub nauczyciele nieświadomie lub w wyniku niezrozumienia pewnych zachowań, tłumią lub niszczą zdolności dzieci. Niewłaściwymi oddziaływaniami wychowawczymi, czasem w dobrej wierze, zabijają ciekawość poznawczą. Uważa się, że dziecko zdolne i tak prędzej czy później poradzi sobie i się wybije, co nie jest prawdą. Rodzice chcąc mieć ?normalne dziecko?
i podcinają mu skrzydła. W szkole brak czasu i pośpiech w realizacji podstawy programowej sprawia, że czasami nie ma miejsca na wspieranie samodzielności i zachęcanie do rozwijania zainteresowań ponadprogramowych. Zdarza się również, że w dziecku buduje się potrzebę podziwu i rywalizacji. Uzależnia się dziecko od otrzymywanych pochwał i osiągania sukcesów. Skutkuje to nieadekwatnością samooceny i zaburza relacje rówieśnicze.

Konsekwencje niewłaściwego podejścia wychowawczego.
Nieco innych konsekwencji możemy się spodziewać w sytuacji braku wsparcia i niedoceniania dziecka zdolnego a innych gdy dziecko jest stawiane na piedestale jako wzór do naśladowania. Jednak obie te sytuacje są szkodliwe, a ich skutki dziecko będzie odczuwało bardzo długo. Najpoważniejsze z nich to:
? nadpobudliwość psychoruchowa,
? zaburzenia koncentracji,
? rozbuchana potrzeba podziwu,
? nieadekwatność obrazu własnej osoby, np.: brak samokrytycyzmu lub przeciwnie obniżona samoocena,
? poczucie niezrozumienia,
? świadomość inności,
? obawa przed ?wychylaniem się?,
? poczucie odrzucenia i poszukiwanie akceptacji w grupach rówieśniczych (może to zaowocować zbytnią uległością lub chęcią skupiania uwagi w sposób niewłaściwy).
Nie trzeba chyba dodawać, że są to warunki zakłócające zdrowy rozwój osobowości. Osoba nadmiernie uzależniona od oceny innych nigdy w pełnie nie będzie miała szansy rozwinąć swoich talentów. Szczęśliwe dziecko to dziecko akceptowane takim jakim jest!

Więc jeśli jesteś rodzicem dziecka z wysokim potencjałem intelektualnym pomóż mu rozwinąć skrzydła.
Zapisz je na zajęcia rozwijające kreatywne myślenie, kompetencje społeczne oraz wspierające rozwój emocjonalny młodego odkrywcy.

Warunkiem uczestnictwa jest aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka. Umożliwia ona określenie potencjału rozwojowego dziecka, jego możliwości oraz dopasowanie indywidualnego podejścia podczas zajęć.

? Należy dołączyć opinię ze szkoły.

Proponujemy pracę w grupach 8-12 osobowych metodami aktywnymi wspierającymi całościowy rozwój dziecka, a w szczególności:
? rozwój predyspozycji i ciekawości poznawczej,
? kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki,
? wspieranie samodzielności i kształtowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
? rozwój ekspresji twórczej,
? trening umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
? kształtowanie świadomości własnych atutów i rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
? umiejętność wypowiadania się na forum oraz elementy treningu zachowań asertywnych,
? rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji,
? usprawnianie umiejętności pracy zespołowej.
Ponadto rodzicom przekażemy wskazówki jak wspierać rozwój dziecka zdolnego.

W pracy z dzieckiem korzystamy z aktywnych metod stymulujących wyobraźnię np.:
? wizualizacja,
? pantomima,
? drama,
? scenki improwizowane,
? ćwiczenia logopedyczne,
? biblioterapia,
? rysunek,
? dyskusja.

Autorzy programu:
mgr Aneta Ząbczyńska ? psycholog, psychoterapeuta
mgr Bogumiła Białończyk ? psycholog, psychoterapeuta
mgr Jolanta Ho-Janecka ? logopeda.

JEŚLI ZALEŻY CI, ABY TWOJE DZIECKO NABRAŁO PEWNOŚCI SIEBIE
I W PEŁNI ROZWIJAŁO SWÓJ POTENCJAŁ INTELEKTUALNY ZGŁOŚ JE DO NASZEGO PROGRAMU.

Rodzicu, aby dziecko mogło wziąć udział w programie powinieneś:

1. Podjąć decyzję po zastanowieniu i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących,
2. Umówić dziecko na badania diagnostyczne psychologiczne oraz pedagogiczne do Poradni,
3. Zgłosić się na wyznaczony termin badania z aktualną opinią szkolną,
4. Po zakończeniu diagnozy otrzymasz wskazówki jak wspierać dalszy rozwój twojego dziecka,
5. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie zostaną wpisane na listę uczestników a następnie poinformowane telefonicznie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłaszać do udziału można dziecko w wieku 8-9 lat w sekretariacie Poradni, który jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00 w piątek do 15.00 lub pod numerem telefonu 32/471 78 78.

Font Resize